ANBI-gegevens

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN, AFD. ASSEN

De belastingdienst erkent de VVP afd. Assen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Donaties, giften en legaten aan de vereniging kunnen daardoor bij de belastingaangiften als aftrekpost vermeld worden.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, afd. Assen
Groepsbeschikking: 136
RSIN/Fiscaal nummer: 816390137
Kamer van Koophandel nummer: 40045355
Postadres secretariaat: Westerwoldestraat 13, 9405GA Assen
Emailadres: secretaris@vrijzinnigassen.nl

DOELSTELLING

De vereniging heeft tot doel binnen de protestantse kerken in Nederland vrijzinnige elementen uit te dragen en te versterken, in het bijzonder in Assen en omgeving. In dit kader wil zij ook de godsdienstige en kerkelijke belangen van haar leden, inclusief dat wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, behartigen.

De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

het organiseren van kerkdiensten en andere bijeenkomsten
geïnteresseerden laagdrempelig te ontvangen
onderdeel te zijn van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
samen te werken met andere kerkgenootschappen en organisaties
het steunen van de verspreiding van het vrijzinnige gedachtegoed via de diverse media

BELEIDSPLAN

Download pdf-bestand

BESTUUR

P. IJtsma voorzitter
A. Baerends-Schaap, secretaris
L.G. Havinga, penningmeester
P. Swart, lid (2e penningmeester)
B. de Groot, lid

BELONINGSBELEID

bestuurders en eventuele vrijwilligers zijn onbezoldigd, ontvangen eventueel een vergoeding voor gemaakte kosten na declaratie hiervan.
De vereniging heeft geen personeel.
De voorganger heeft als z.z.p.-er een deeltijd contract.

JAARVERSLAG

Download pdf-bestand

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Download pdf-bestand

STATUTEN

Download pdf-bestand

NOTITIE OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Download pdf-bestand

PRIVACYVERKLARING

Download pdf-bestand

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl