Geschiedenis van Vrijzinnig Assen

De geschiedenis van Vrijzinnig Assen gaat terug naar het begin van de twintigste eeuw. In de toenmalige Hervormde Kerk was er veel discussie en getouwtrek over de koers van de kerk. Aan de ene kant werd een evangelisatiebeweging opgericht, die zich inzette voor meer orthodoxie. Mede als reactie hierop ging een groep vrijzinnigen zich organiseren, eveneens als beweging binnen de Hervormde Kerk. Op 3 oktober 1905 werd een vergadering belegd, die leidde tot de oprichting van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH).

De eerste jaren verliepen rustig, maar de vereniging groeide en er ontstond behoefte aan een eigen verenigingsgebouw om eigen activiteiten te ontplooien. In 1930 werd De Kern in de Oranjestraat gebouwd en in gebruik genomen. Dit gebouw werd een ontmoetingsplaats voor allerlei organisaties die in Assen bij de vrijzinnigheid betrokken waren, zoals een zangkoor, muziekclub De Troubadours, de vrouwenvereniging en het jeugdverband Meyboom. In de jaren daarna leidden deze verenigingen een bloeiend bestaan.

Na de oorlogsjaren nam de belangstelling voor vrijzinnige verenigingen af, onder andere omdat men vond dat het beter was samen op te trekken in één kerk dan zich apart te organiseren. De VVH was er nog wel, maar minder actief dan voorheen. Er ontstond echter een groep die het hier niet mee eens was. De noodzaak voor een expliciet vrijzinnig geluid werd in deze groep nog wel gevoeld. In 1955 werd de groep van Principieel Vrijzinnigen opgericht, als zelfstandige vereniging buiten de kerk. Jarenlang hebben de VVH en de Principieel Vrijzinnigen naast elkaar bestaan.

In de jaren ’70 werd de VVH weer actiever, om opnieuw de vrijzinnigheid binnen de Hervormde kerk een duidelijke stem te geven. De twee verenigingen groeiden in de loop van de jaren naar elkaar toe, wat uiteindelijk leidde tot een fusie in 1990. Er kwam een eigen voorganger, Foekje Dijk, en kerkdiensten werden gehouden in de Doopsgezinde Kerk in de Oranjestraat.

Vanaf de jaren ’90 hebben de vrijzinnigen in Assen zich ontwikkeld tot een zelfstandige vereniging. De band met de kerk bleef bestaan. Doordat de Hervormde Kerk opging in de Protestantse Kerk, veranderde de officiële naam van de vereniging: Vereniging Vrijzinnige Hervormden werd Vereniging Vrijzinnige Protestanten. Later is als roepnaam gekozen voor ‘Vrijzinnig Assen’. Nog steeds is de vereniging verbonden met de PKA (Protestantse Kerk Assen).

Na drie decennia waarin de vereniging groeide en bloeide, kwam er opnieuw een moment van verandering. In 2020 kon niet langer gebruik gemaakt worden van de Doopsgezinde Kerk. Gelukkig werd nieuw onderdak gevonden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Kort daarna ging Foekje Dijk met pensioen en vanaf 1 januari 2021 is Jasper van der Horst voorganger van Vrijzinnig Assen.

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl